Ολοκλήρωση Έργου Απρίλιος 2017

Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Μαρμαρίου, Βεβαίωση Περαίωσης έργου.

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Μαρμαρίου» του Δήμου Καρύστου.

Δαπάνη: 910.485,35 €

Απρίλιος 2017.