Λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Νάξου

Δαπάνη: 152.400,00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Φεβρουάριος 2018.