Αναδιαμόρφωση Α΄ Ορόφου Εργοστασίου Παραγωγής και Τμήματος Εμπορικής Αποθήκης Βιομηχανικής Εγκατάστασης Γρ. Σαράντη ΑΒΕΕ

Δαπάνη: 1.630.121,00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Απρίλιος 2019.