Δίκτυο μεταφοράς ακάθαρτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Δ. Γλώσσας Δήμου Σκοπέλου – κατασκευή Ε.Ε.Λ.

Δαπάνη: 2.236.817,04 €

Υπογραφή Σύμβασης : Απρίλιος 2021.