Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Παροικιάς Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων

Δαπάνη: 992.125,06 €

Υπογραφή Σύμβασης : Αύγουστος 2020.