Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πάτρας

Δαπάνη: 7.189.858,00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Αύγουστος 2021.