Υπογραφή Σύμβασης Αύγουστος 2016

Προμήθεια και εγκατάσταση α) ηλεκτρικών οχημάτων και β) συστήματος (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία των οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στο ΓΠΑ στο πλαίσιο του Υποέργου [4] της Πράξης «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Δαπάνη: 153.016,00 €

Αύγουστος 2016.