Προσθήκη Νέας Πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης

Δαπάνη: 13.078.245,09 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιανουάριος 2022.