Δίκτυο μεταφοράς ακάθαρτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Δ. Γλώσσας Δήμου Σκοπέλου – κατασκευή Ε.Ε.Λ. – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Δαπάνη: 357.299,81 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιανουάριος 2023.