Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 52

Δαπάνη: 6.399.344,66 €

Υπογραφή Σύμβασης : Ιούνιος 2020.