Προμήθεια Και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Αναβάθμισης Ποιότητας και Εξοικονόμησης Ποσίμου Νερού Λαμίας

Δαπάνη: 894.690,00 €

Υπογραφή Σύμβασης : Μάιος 2020.