Υπογραφή Σύμβασης Οκτώβριος 2016

Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Λέρου

Δαπάνη: 1.462.490,64 €

Οκτώβριος 2016.