Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου

H εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκτέλεση εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου» του Δήμου Λέρου.

Δαπάνη: 2.085.709,00 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Νοέμβριος 2016.