Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Μαρμαρίου

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Μαρμαρίου» του Δήμου Καρύστου.

Δαπάνη: 910.485,35 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Απρίλιος 2017.