Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Παροικιάς Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση εργασιών του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Παροικιάς Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων»

Δαπάνη: 992.125,06 €

Βεβαίωση Περαίωσης : Δεκέμβριος 2021.