Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Δαπάνη: 510.000,00 €

Ποσοτική, Ποιοτική και Οριστική Παραλαβή : Ιανουάριος 2020.