Δεδομένα Έργου

Έργο: Βελτίωση-Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην οδό Αρσενίου στην Νάξο
Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
Τοποθεσία: Νάξος
Δαπάνη: 141258,78 €
Χρόνος Εξέλιξης: 2019-2020

 

 

Περιγραφή Έργου

Βελτίωση της βατότητας της οδού μήκους 1.507,32μ και της ασφάλειας της κυκλοφορίας, με νέο ασφαλτικό οδόστρωμα, και κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών για την απρόσκοπτη απορροή ομβρίων.
Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών ορύξεων και επιχωματώσεων, Κατασκευή οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση), Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων, Κατασκευή λιθόδμητων τοιχείων αντιστήριξης της οδού, Σήμανση (Κατακόρυφη – Οριζόντια).