Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Υπόστεγου Υγρού Αποχρωματισμού και Βαφής Αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Πελάτης: ΕΜΒΑΤΗΣ A.E.

Δαπάνη: 10.700.000,00 $

Χρόνος κατασκευης:  Ιανουάριος 2021 (σε εξέλιξη)

Περιγραφή Έργου: Το έργο αφορά την κατασκευή νέου υπόστεγου, συνολικού εμβαδού 8.075,00 τμ, για τον υγρό αποχρωματισμό και τον χρωματισμό αεροσκαφών το οποίο θα ανεγερθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στο Σχηματάρι.

 

Project: Construction of Aircraft Discoloration and Painting Shed in the Hellenic Aviation Industry

Client: EMVATIS S.A

Expense: 10.700.000,00  $

Construction period of time: January 2021 (in progress)

Project Description: The project concerns the construction of a new hangar, with a total surface of 8.075,00 sqm, for the liquid discoloration and painting of aircraft which will be erected at the facilities of the Hellenic Aviation Industry in Schimatari.