Δεδομένα Έργου

Έργο: Νέο πενταόροφο κτηρίο γραφείων με πυλωτή, δυο υπόγεια, απόληξη κλιμακοστάσιου & κοπή 8 δένδρων

Πελάτης: ΛΕΝΙΔΙ A.E.

Δαπάνη: 3.343.554,00 €

Χρόνος κατασκευης: Ιούνιος 2020 (σε εξέλιξη)

Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή νέου πενταόροφου κτηρίου γραφείων με πυλωτή, δυο υπόγεια, απόληξη κλιμακοστάσιου & κοπή 8 δένδρων.

Το Έργο  περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές εργασίες, και τις λοιπές εργασίες, σύμφωνα με τα τεύχη και σχέδια δημοπράτησης, την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως θα διαμορφωθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, για την παράδοση ολοκληρωμένου έργου καθ’ όλα έτοιμου για την παράδοση προς χρήση του σε κανονική και ασφαλή λειτουργία.