Δεδομένα Έργου

Έργο: Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων ( ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου )
Υπηρεσία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσία:  Σίφνος / Κυκλάδες
Δαπάνη: 2.400.000,00€
Χρόνος Εξέλιξης: 2017 – 2020

 

 

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή του ΧΥΤΑ Σίφνου με μέση ετήσια δυναμικότητα 2.655 tn/year στερεά απόβλητα. Το έργο περιλαμβάνει :-Τη διαµόρφωση χώρου εναπόθεσης υλικών, τα έργα στεγανοποίησης, το δίκτυο συλλογής στραγγισµάτων, το δίκτυο συλλογής βιοαερίου. -Την κατασκευή των υποστηρικτικών έργων για την ορθή λειτουργία όπως την οδό πρόσβασης στη λεκάνη του ΧΥΤΑ, τα έργα διαχείρισης όµβριων υδάτων, τα έργα αντιπυρικής προστασίας µε τη δεξαµενή ύδρευσης – πυρόσβεσης, την περίφραξη και τη διαµόρφωση χώρων δειγµατοληψίας και απόθεσης ελάχιστων – ειδικών αποβλήτων – αδρανών και υλικών επικάλυψης. – Την κατασκευή κτιριακών έργων όπως το κτίριο διοίκησης και το συνεργείο – αποθήκη. – Τον απαιτούµενο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου (γεφυροπλάστιγγα, αντλίες, αναδευτήρας, Η/Ζ) και όλες τις αναγκαίες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. – Την προµήθεια ερπυστιοφόρου προωθητή και βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς νερού. -Την λειτουργία του έργου για χρονική περίοδο διάρκειας 6 µηνών από το πέρας κατασκευής.