Βελτίωση-Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην οδό Αρσενίου στην Νάξο

Περιγραφή έργου

Βελτίωση της βατότητας της οδού μήκους 1.507,32μ και της ασφάλειας της κυκλοφορίας, με νέο ασφαλτικό οδόστρωμα, και κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών για την απρόσκοπτη απορροή ομβρίων.
Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών ορύξεων και επιχωματώσεων, Κατασκευή οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση), Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων, Κατασκευή λιθόδμητων τοιχείων αντιστήριξης της οδού, Σήμανση (Κατακόρυφη – Οριζόντια).

ΔΑΠΑΝΗ
141.258,78€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νάξος
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2019 – 2020