Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου)

Περιγραφή έργου

Κατασκευή του ΧΥΤΑ Σίφνου με μέση ετήσια δυναμικότητα 2.655 tn/year στερεά απόβλητα. Το έργο περιλαμβάνει :-Τη διαµόρφωση χώρου εναπόθεσης υλικών, τα έργα στεγανοποίησης, το δίκτυο συλλογής στραγγισµάτων, το δίκτυο συλλογής βιοαερίου. -Την κατασκευή των υποστηρικτικών έργων για την ορθή λειτουργία όπως την οδό πρόσβασης στη λεκάνη του ΧΥΤΑ, τα έργα διαχείρισης όµβριων υδάτων, τα έργα αντιπυρικής προστασίας µε τη δεξαµενή ύδρευσης – πυρόσβεσης, την περίφραξη και τη διαµόρφωση χώρων δειγµατοληψίας και απόθεσης ελάχιστων – ειδικών αποβλήτων – αδρανών και υλικών επικάλυψης. – Την κατασκευή κτιριακών έργων όπως το κτίριο διοίκησης και το συνεργείο – αποθήκη. – Τον απαιτούµενο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου (γεφυροπλάστιγγα, αντλίες, αναδευτήρας, Η/Ζ) και όλες τις αναγκαίες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. – Την προµήθεια ερπυστιοφόρου προωθητή και βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς νερού. -Την λειτουργία του έργου για χρονική περίοδο διάρκειας 6 µηνών από το πέρας κατασκευής.

ΔΑΠΑΝΗ
2.400.000,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σίφνος, Κυκλάδες
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2017 – 2020